ਕੈਟੇਗਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ
ਨਵੇਂ ਲੇਖ, ਚਿਠ੍ਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ ਨੋਟ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਦਿ
ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ
26-08-14-ਨਵਾਂ ਟਾਪਿਕ “ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਆਵਾ-ਗਵਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ”
-ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ
    ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ , ਪੂਰੇ ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਉ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ-ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹਾਂ ਜੀ ।
  ਨਵਾਂ ਟਾਪਿਕ “ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਆਵਾ-ਗਵਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ” ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਲਗ-ਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ , ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ-ਨਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ।
  ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ “ਦਾ ਖਾਲਸਾ .ਔ ਆਰ ਜੀ.” (www.thekhalsa.org) ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਨਾਲ , ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਂ ਖੁਲਦੀਆਂ ਹਨ , 1. “ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ”      ਅਤੇ            2. “ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਆਵਾ-ਗਵਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
  ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
                                                            ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ
                                                           ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ   
                                                             26-8-2014
 

13-11-13- ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ?
-ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੁਨੇਹਾ

 ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ?
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਉ
                 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ     ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
          ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ , ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ?  ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋ-ਜਹੱਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
     ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ? ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ ।   
                                       ਆਪ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ।        
                                                                              ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ
                                                                             13-11-2013        

 

Voice of People
01-03-15- Nirvair Khalsa Jatha and sexual abuse allegations
-Voice of People

 Nirvair Khalsa Jatha and sexual abuse allegations
The sangat awaits the outcome of the police investigation.
In the meantime, lets reasonably assess the facts before us and come to a conclusion on the matter.
What’s all the fuss about? Well audio and video evidence has come to the attention of the cyber-sangat over the last day or so. The evidence is in the form of a conversation between Harry, of Nirvair Khalsa Jatha UK, and the victim.
i) Harry talks of touching the victim and other members of the jatha in their private area + using a stick to beat other members of the Jatha and justifies it under the guise of a warped ideology.
ii) Harry states that only those individuals who are at a particular state of meditation can start another person’s meditation with 5 blows in their mouth. Harry states “Baba” Ranjit Singh Ji Dandriwala did this to him.
First, the audio is not edited. Anyone with a real life understanding of music/voice software will know that to create all of the audio and video evidence that has come to everyone’s attention would be neigh impossible. The amount of time, expertise and money required would be phenomenal.
Second, it is not a setup. Why would someone go to such an extent to make these claims, create the evidence and have it go to the police just for it to be a setup. 
Operation Yewtree is a police investigation into sexual abuse allegations, predominantly the abuse of children, against the British media personality Jimmy Savile and others. It came about due to the allegations of sexual abuse, although mostly minors, against Jimmy Saville after his death. Most allegations were not reported to authorities before his death with victims stating reasons of fear of disbelief or distrust of the judicial system and so they would be considering the allegations now of politicians being implicated in the sex abuse. Read the findings of the Jimmy Savile Report.
Third, this is not child abuse. The claims against Harry are sexual grooming and sexual assault. The victim is at university and therefore over 16 so this is not child abuse. However, Harry talks of doing the things he did with the victim,with other members of the Jatha. Whether these individuals are over 16 is unverifiable at the moment. Jimmy Savile allegedly abused 450 individuals. We can’t allow this to carry on.
Fourth, the Sangat is waiting for an explanation from “Baba” Ranjit Singh Dandriawala. The evidence clearly shows that not only does Harry use a warped understanding to justify his actions. Perhaps he was groomed by others; the evidence seems to suggest so.
Fifth, so what if he’s gay. That’s not even the point. What we need to understand is that, if true, the court case does not arise from the possibility that he may be homosexual. It will spring from the fact that he is a predator and abuser. Jimmy Saville was a sexual abuser of men and women and was therefore not just a sexual abuser but was also a bi-sexual child abuser. In this instance, given the evidence at hand, Harry seem’s to be a homosexual sex abuser. In short, the issue is not homosexuality but the fact that he physically abused and assaulted another individual. Harry can be a happy homosexual but do it the honest way and without having to resort to such distorted and twisted measures.
Sixth, Harry states it’s wrong to kiss boys and/or kiss girls. The poor lad does not even make sense. He himself is most likely a victim of sexual abuse or he’s a homosexual who justifies it as a “lust test”. In the latter scenario that is fine but imposing that practice upon others under the guise of a distorted ideology is dangerous and the trait of a sexual predator.
Seventh, Who else is involved in this? Perhaps Harry is just one of many. Think about if someone inappropriately touched your brother, or sister, or even your son or your daughter. You would certainly want that individual to be taken to court. We as the Sangat need to ensure everyone is rooted out.
Eighth, I could write on and on about piecing together the evidence on facebook but one of the most important points is that Harry is trying to justify his practices under the label of Sikhism. Are we going to let this happen?
Ninth, 
Everythings 13 – Basics of Sikhi aka Jagraj can stick his blatant bias and his idea of a Panj Pyare Khalsa Court. Why not let the matter go to the police? Oh are these Panj Pyare going to be from the Nirvair Khalsa Jatha? Perhaps those who are so desperate not to see the evidence for what it is have vested interests.
Tenth, if anyone really has a huge issue with this go read a damn book. Blindly following “leaders” or “celebrities” ensured the victims of Jimmy Saville felt they would not be believed also it ensured the rise of Nazi Germany. Severe examples I do admit but the point is don’t get caught up in mind-religion.
Eleventh, and lastly, considering 
Sikh Council UK (SCUK) have released a statement confirming there is a police investigation against Harry of Nirvair Khalsa Jatha will our Sikh media outlets, such as Sikh Channel, Sangat TV and Akaal channel carry on airing his programmes? To put it into perspective this would be analagous to BBC airing Jimmy Saville on TV. Also is our community going to make a stance at all against sexual predatory behaviour or is a Catholic type scandal about to be unravelled within the UK Sikh community?
The “
statement” that Nirvair Khalsa Jatha have released is a blatant and horrific attempt to try and cover up the evidence with ludicrous suggestions. So we still await Nirvair Khalsa Jatha UK and “Baba” Ranjit Singh Dadriawala to explain that all of the evidence is false.
Considering Sikh Council UK (SCUK) have confirmed the matter regarding Nirvair Khalsa Jatha UK is being investigated by the police then why are our media outlets such as Sikh Channel, Sangat TV and Akaal channel, not reporting this to the community? Why are Sikh institutions being silent in the face of such severe allegations? Outside of the Sikh community it has been found that politicians and celebrities have been sex abusers.
More importantly, it’s also been found that the BBC were complicit in such matters.
Are we going to allow the “Sikh BBC” (in reference to Sikh media at large) to ensure such a matter like this is to be left unreported?

‪#nkj ‪#sexualgrooming ‪#NirvairKhalsaJatha

 

5 Comments on Nirvair Khalsa Jatha and sexual abuse allegations

1.       Gurpz kaur // February 28, 2015 at 12:41 pm // Reply
I wonder why member’s of the sikh council have offered support for Harinder as they believe it’s a large set up!

     2.       Ramblings of a Sikh // February 28, 2015 at 1:16 pm // Reply
The Sikh Council UK is a laughing stock. If the police are investigating the matter they should be
taking it far more seriously then offering Harry help.

3.           Lovepreet singh // February 28, 2015 at 2:41 pm // Reply
I personally think this should have been sorted out within the community but obviously as there is lack of gurbani , education and finally but mainly the unity within community this would be sorted out by the police and bringing out more besti to the community . I would also like to know through this investigation that if the victim was gay or not . If you want to lift the curtain then go on tell the whole world how many utensil you got in your house ( it’s a old saying by the way just in case someone don’t understand ).

 4.         Ramblings of a Sikh // February 28, 2015 at 3:42 pm // Reply
Why should this have been resolved within the community? We live within the legal system of the land so why would allegations as severe as this be kept from the authorities? This shows a disturbing tendency from the Sikh community to not face the problems properly.
The victim being gay or not is immaterial. The audio evidence indicates he was unhappy with what took place between him and Harry. Even if the victim is gay it seems evident that he was coerced into the situation.
Again, the above article expands on the matters alot better.

5.        Jagbir Singh // February 28, 2015 at 4:33 pm // Reply
This is a criminal offence and has to be treated as such.
“Sorting this out inside the community” (whatever this “community might be), is counter-productive.
We are living in secular society in which we ALL are kept save by the law.
Therefore we have to follow it.
Everything else is simply creating a society inside the society inside the society.
And I would love to know how the victim being gay would change that matter at hand.
This is just a ridiculous attempt to whitewash something which can’t be excused in any way.
Editorial Comment:-   This is not a matter of Community, This is a matter of Society.
     Can a Community hush-up a Crime with such severe Allegations ?
    This is a matter of Crimminal Offence , Relared to Police .
   Gurbani teaches us to Sweep the Society including Our Community and Ourself.
   The Peoples supporting Harinder, are some-where guilty Them-self.
   Let the Legal System do his work, not as Corrupt as Indians.      

ਸਿੱਖ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ) ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਬਿਜਨੇਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਲਯੀ ਲਈ SMS ਗਰੁਪ Join ਕਰੋ ਜੀ

ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

No Registration Fee!
No Wait!


Just Send 1 SMS Now & Get Alerts on SMS Free of Cost!:

Just Type: Join SANJOG
Send To: 9220092200
ਸਿੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

Now Get Daily World Sikh News & Local Sikh News through SMS.


(Charges Only Rs.1000/- for Life Time.)

Just Type: Join wsnews
Send To: 9220092200


Top
©2012 & Designed by: Real Virtual Technologies
Disclaimer: thekhalsa.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.thekhalsa.org and cannot be held responsible for their views.