ਜਾਗਰੂਕ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ?
੧. ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ
੨. ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਦਵਾਨਾ ਦੀ ਹਉਮੇ
੩. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਘਾਟ
੪. ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ